Regulamin

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej produktów oferowanych przez sklep ticket-to-the-moon.pl dostępny w domenie ticket-to-the-moon.pl, prowadzony przez MOUTON interactive Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Starowiejskiej 265, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 821-152-01-37; nr telefonu: 600 055 695; adres email: sklep@ticket-to-the-moon.pl.

SŁOWNICZEK:

  • Magazyn - magazyn zlokalizowany w Siedlcach (08-110), przy ul. Starowiejskiej 265, w którym następuje kompletowanie i pakowanie towarów.
  • Sklep - sklep internetowy ticket-to-the-moon.pl prowadzony przez Sprzedawcę, tj. firmę MOUTON interactive Krzysztof Baran. Sklep dostępny jest pod domeną internetową https://www.ticket-to-the-moon.pl.
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie;
  • Umowa - zawarcie umowy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Sklep złożonego zamówienia.
  • Koszyk - funkcja Sklepu Internetowego ticket-to-the-moon.pl, umożliwiająca wgląd w wybrane przez Konsumenta produkty do zakupu, umożliwiająca Konsumentowi wybór sposobu dostawy towarów oraz wpisanie numeru kodu rabatowego. Koszyk umożliwia także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia oraz danych adresowych Konsumenta.
  • Strona produktu - strona w Sklepie Internetowym ticket-to-the-moon.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
  • Cookies - formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy ticket-to-the-moon.pl.

3. MOUTON interactive prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie ticket-to-the-moon.pl.

4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym ticket-to-the-moon.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ticket-to-the-moon.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT i dołączana do przesyłki z zamówieniem Konsumenta.

5. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z dostępnych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera, Safari, lub urządzeń mobilnych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

6. Sprzedawca udostępnia regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, który jest dostępny i możliwy do pobrania na naszej stronie: http://ticket.local/regulamin-sklepu-s34

7. Złożenie zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są realizowane na terenie Polski i terytorium Unii Europejskiej.

9. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'zamawiam i płacę'. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail.

10. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z 4 etapów składania zamówienia.

11. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, jaką przesyła Sprzedawca Kupującemu i zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży.

12. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy sprzedaży i po przyjęciu zamówienia do realizacji. Czas realizacji wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

13. Sklep może prowadzić sprzedaż promocyjną wybranych produktów, w związku z tym poinformuje klientów Sklepu o szczegółowych warunkach promocji przed rozpoczęciem sprzedaży promocyjnej w postaci dodatkowych informacji przy opisach produktów promocyjnych.

14. Konsument ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wstrzymać realizację zamówienia do momentu wysyłki zamówionych produktów. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@ticket-to-the-moon.pl lub telefonicznie pod numerem 600 055 695.

15. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze VAT.

16. Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt nadania przesyłki do Konsumenta oraz w przypadku płatności PayPal 2% wartości zamówienia. Koszty dostawy zawarte są w TABELACH OPŁAT w zakładce Dostawa i koszty przesyłki».

17. Sklep ticket-to-the-moon.pl realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

18. Możliwe są następujące formy płatności:

• Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu;
• Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku.
PayPal - międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej i przelewów bezpośrednich dla użytkowników posiadających konta PayPal. UWAGA! Za transakcje realizowane formą płatności PayPal doliczana jest opłata w wysokości 2% wartości transakcji.

19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@ticket-to-the-moon.pl, telefonicznie: 600 055 695 lub korespondencyjnie: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje» i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.

20. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentowi który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy sklep@ticket-to-the-moon.pl lub adres korespondencyjny: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, wypełnienie formularza kontaktowego lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy». Szczegóły związane z prawem odstąpienia od umowy zawarte są w zakładce Zwroty - do 14 dni».
Zwroty prosimy kierować na adres: MOUTON Interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sprzedawcy do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

21. Zbiór danych osobowych Sklepu ticket-to-the-moon.pl został zarejestrowany pod nazwą MOUTON w GIODO. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizowania umów sprzedaży i przesyłania Konsumentom informacji handlowych w formie newslettera. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu ticket-to-the-moon.pl w związku z zakupami jest MOUTON interactive Krzysztof Baran. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Konsumenta ze Sprzedawcą oraz w celu przesyłania Konsumentom informacji handlowych w formie biuletynu Newsletter po uzyskaniu zgody Konsumenta na wysyłkę Newslettera.

22. W  sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

23. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu (link bezpośredni: http://ticket.local/regulamin-sklepu-s34) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

24. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

• zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
• zmiany form płatności,
• zmiany sposobów dostawy,
• zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
Zmieniony Regulamin zostanie przekazany Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, którzy zawarli ze Sklepem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta.

Data publikacji niniejszego regulaminu: 15.01.2016r.


Pobierz Regulamin w formacie PDF »